کلیپی از کارهایی که باید در هنگام ترکیدن تایر خودرو انجام دهیم