اگه باور کنیم خدا هست دیگر هیچ عاملی نمی تواند ما را نگران کند. مهم این است که واقعا خدا را باور کنیم...