بازدید کنندگان باغ وحشی در تایوان متوجه شدند که یک گوریل ماده در حال برنامه ریزی برای فرار است، یکی از پیشگامان باغ وحش این کلیپ را در حالی گرفت که یک تنه درخت را حمل می کند و آن را نزدیک دیوار می برد و از آن به عنوان نردبان استفاده می کند تا او را به آزادی برساند، اما نقشه او بی ثمر بود.