ملوان یک کشتی هلندی این فیلم را در نیمه شب هنگام عبور از دریای شمال ضبط کرده، جایی که هزاران سار روی دکل‌ های کشتی نشستن تا بعد از خستگی پرواز کمی استراحت کنند.