کلیپی از برنامه ثریا وقتی که به حاج قاسم گفتند در شهر مردم عادی هستند و ایشان دستور توقف آتش دارد و خدا معادله را برگرداند