کلیپی در مورد علت تغییر کاربری اراضی کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا و ساختمان سازی.