یکی از شیوه های فن بیان برای از بین بردن لهجه در این کلیپ آموزشی می بینیم.