کلیپ معرفی فعالیت های گروه های جهادی و خدمت رسانی بسیج سازندگی درکشور.