آموزش بافت پیراهن دخترانه توسط خانم زهرا کتلی در بخش هنری برنامه به خانه بر می گردیم شبکه پنج سیما.