رضا کیانیان با انتشار این ویدئو نوشت: همه ما رویای پرواز داشته ایم. شاید پرواز لذت بخش ترین رویا ها باشد. کاش پر پرواز داشتیم. کاش رویا داشته باشیم. زاینده رود رودخانه فصلی نیست زاینده رود تنها نیست.