کفش های بچه ها که معمولا چسبی هستند خیلی زود فاسد می شود با این ویدئوی ترفند می توانید آنها را بازسازی کنید