گلزنی بختیار رحمانی برای دالکورد در لیگ فوتبال سوئد از میان چند بازیکن