این چاهی است که برادران یوسف پیامبر (ع)، او را در آنجا انداختند. به اذن خداوند، کاروانی که از آن نزدیکی می‌گذشت یوسف (ع) را پیدا کرد و او را در مصر و به‌عنوان یک برده فروخت این چشمه و چاه در نزدیکی منطقه عمیعاد و در سرزمین جلیل قرار دارد که در فلسطین اشغالی قرار دارد.