انگیزه خود زندگیه فقط باید سعی کنی خوب بگذره و غرق چیزی نشی؛ کلیپ انگیزشی از سریال دودکش