توی روزای این دنیا گاهی بهمون روی خوش نشون نمیده گاهی ممکنه بیمار بشیم و یا اینکه یکی وسط راه بهمون حمله کنه و یا ...