روزت را فرح بگشا عشق من؛ کلیپ صبح بخیر با تصویر پرنده جنگلی برای وضعیت واتساپ