در این ویدئو با زیر میکروسکپ بردن چسبی که از پیشانی انسانی برداشته شده موجوداتی عجیبی را می بینیم