کلیپ موشن گرافیک فرهنگ بسیجی تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج استان سیستان و بلوچستان.