استوری موشن بسیج مظهر عظمت ملت و نیروی کارآمد درونی کشور ماست.