کاتون دیدنی بچه های ساختمان گلهای این قسمت داداشی برای پپر.