برای دیدن تو هیچکاری نکردم؛ امام حاضرم رو من یاری نکردم؛ نامه ی اعمالم سیاه تر از شبه آقا؛ امید من به عباس و حسین و زینب آقا ...