کاردستی هماهنگی چشم دست و افزایش مهارت دیداری و شناخت جهت ها، مناسب سنین ۳ تا ۵ سال.