بازی کاردستی پازل افزایش دقت تمرکز، افزایش مهارت دیداری. مناسب ۴ سال به بالا.