با یک برگه کاغذ رنگی ببینید چطور میشه یک طاووس زیبا ساخت.