کلیپ کوتاه و جالب در مورد آموزش احکام به کودکان در مورد پوشاندن اعضاء در نماز.