پیش بینی نکن چه خواهد شد، عشق مانند هواشناسی نیست؛ کلیپ عاشقانه کوتاه 15 ثانیه ای برای استوری اینستاگرام