کلیپی از فرزانه محمد زاده که برای تولید پادکست و ضبط صدا استفاده از کمد پر از لباس را پیشنهاد می دهد