صدای بم یک صدای پرطرفدار و عمیقه که این تمرین می تونه به شما کمک کنه یک صدای بم قوی داشته باشید توسط خانم فرزانه محمد زاده