بی تو آینده، ناخوشاینده من نمی خندم رو لبام طرح لبخنده، بغلم کن حسین، مثل حر منو بپذیر حسین، می خوام گریه کنم دل سیر؛ ویدئوی دلنشین «بغلم کن حسین» علیه السلام