یکی از نشانه های حقانیت شیعیان گنج دعاهای معصومین هست که به ما رسیده است.