صدای مکالمه بیسیم شهید حاج قاسم سلیمانی در اولین لحظات پس از ورود به بوکمال سوریه و شکست آخرین مواضع داعش. بازنشر به مناسبت سالگرد فتح بوکمال و پایان حکومت داعش