قهرمان یک فیلم مفلوک و بیچاره است که جایزه را گدایی می کند؛ ویدئوی کوتاه مسعود فراستی درباره نقد فیلم «قهرمان» اصغر فرهادی