اینهمه فیلمساز و مستند ساز ایرانی به سوریه رفتند ولی هنوز یک فیلم خوب ندیدیم که روایت ایران در مورد چرایی حضور در سوریه را به نمایش بکشند.چرا؟!