وسابل مورد نیاز: چند عدد توپ پلاستیکی - دو عدد سبد - دو عدد قاشق پلاستیکی. توضیح بازی: توپ ها را در وسط اتاق قرار می دهیم و دو شرکت کننده را در طرف توپ ها می نشانیم و چشم های انها را با پارچه ای می بندیم و از انان می خواهیم با اعلام شروع بازی ، توپ ها را برداشته و در داخل سبدی که در حال چرخش توسط یکی دیگر از افراد است بندازد البته با توجه به صدایی که با قاشق بر روی سبد زده می شود.