بادام هندی یک خشکبار و آجیل خوشمزه که در این فیلم مراحل فراوری آن را می بینیم.