برای اینکه از روغن کمتری استفاده کنید راهش اینکه که بجای پیاز سرخ کرده از پودر پیاز خشک شده استفاده کنید