یک راهکار ساده و خوب برای اینکه بی گدار به آب نزنید و هر کاری یا هر حرفی را انجام ندهید