در طبیعت اتفاقات جالبی می افتد که نظر هر بییننده را به خود جلب می کند گربه ای که از ترس مار در چاله افتاده با کمک سگ نجات پیدا می کنه.