استاد رضا فیاضی که بر اثر کرونا در بیمارستان بستری شده اند عامل آن را عکس های یادگاری عنوان کردند.