صد سال بعد دیگه ما نیستیم پس هرجور دوست دارید زندگی کنید اما خوبه یه اثر مثبت از آدم بمونه