6 مهر ماه سال 59 ارتش بعث بعد از شکستن مقاومت پاسداران و نیروهای ژاندارمری شهر سوسنگرد را اشغال کرد، اما چهار روز بعد یعنی 10 مهرماه 59 رزمندگان اسلام این شهر را آزاد کردند.