کرسنت قراردادی با دستکم ۱۷ هزار میلیارد تومان ضرر تاکنون.