مستند در لباس سربازی روایتی از حضور مقام معظم رهبری در دوران دفاع مقدس است این قسمت عملیات سوسنگرد