کلیپ سخنرانی آیت الله حق شناس درباره نعمت های خدا ابتدا اعضای بدن و محیط و خیانت انسان در امانت الهی در غایت کفران نعمت