تعدادی از آثار فاخر هنرمندان نقاشی ایرانی و نگارگری در دوبی به نمایش در آمد در این نمایشگاه آثاری از اساتید محمد حسین آقا میری، مهری ابوالقاسم، حسن محمدی