بعد از ماجرای گرانی بنزین طرح آشوبی در کشور اجرا شد که در این کلیپ از ابعاد مختلف آن بررسی می شود.