همراه با سرکار خانم نظری و توضیح درباره گیاه پتوس.