عشقت تو قلبمه من به تو محتاجم بیشتر از همه؛ هر چی دارم از لطف این پرچمه؛ عشقت تو قلبمه؛ اسمت مشگل گشاست؛ شب جمعه ی ظهورت تو کربلاست...