صحبت های محمد حسین میثاقی درباره انتخاب نام علی دایی بر روی یک گونه ماهی