یک روز زمستون بود برف همه جا رو پوشونده بود هیچ جا علف و سبزه دیده نمی شد و خرس چیزی برای خوردن پیدا نکرده بود؛ قصه های شنیدنی و زیبا از شهر قصه که داستانهای کتاب های قصه کودکان توسط عماد شمس الهی را به کارتون تبدیل کرده اند این قسمت چرا دم خروس کوتاهه.